OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1.     OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.          Internetové stránky shop.electrolux.cz (dále jen „Stránky”) provozuje společnost ELECTROLUX, s.r.o., IČO: 186 31 975, se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2461 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Electrolux”).

 1.2.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré nabídky, objednávky, potvrzení objednávky, dodávky, faktury nebo smlouvy o prodeji náhradních dílů a příslušenství k malým a velkým domácím spotřebičům značky Electrolux, které jsou vyvěšené na Stránkách a kliknutím je možné je „koupit“ (dále jen „Produkt“ nebo „Produkty“). Produkty prezentované na Stránkách prodává společnost Electrolux svým zákazníkům (dále jen „Zákazník“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Stránky nejsou propojeny s e-shopem na internetových stránkách electrolux.cz, pro který platí samostatné obchodní podmínky.

 1.3.          Podmínky používání Stránek a informace o tom, jakým způsobem společnost Electrolux využívá vaše osobní údaje, jsou dostupné zde: shop.electrolux.cz/cookie-notice  (Používání stránek) a zde: shop.electrolux.cz/data-privacy (Zásady ochrany osobních údajů).

 

1.4.          Při vytváření Objednávky (jak je tento pojem definován níže) Zákazník potvrdí, že je způsobilý k uzavírání závazných smluv. Pokud Zákazník není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Spotřebitel“), pak se nepoužije ustanovení článku ‎8 a Zákazníkovi nebudou svědčit práva uvedená v článku 9, která podle příslušných právních předpisů svědčí pouze Spotřebitelům, ani nebude mít nárok na záruku podle článku 10.

 

1.5.          Pokud Zákazník v závěrečném shrnutí Objednávky zaškrtne příslušné políčko a přijme tyto Podmínky, je toto považováno za závazné přijetí Podmínek Zákazníkem a vyloučení jakýchkoli jiných podmínek vyplývajících z podnikatelské, obchodní či jiné zvyklosti. Odchylky od Podmínek budou pro společnost Electrolux závazné pouze tehdy, pokud se k tomu výslovně písemně zaváže oprávněný zástupce společnosti Electrolux. V případě rozporu mezi Podmínkami a jakýmikoli jinými podmínkami, na kterých se společnost Electrolux se Zákazníkem výslovně písemně dohodla, budou mít přednost tyto jiné podmínky.

 

1.6.          Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit Podmínky kdykoli a bez předchozího oznámení. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na stávající Objednávky, na které se uplatní Podmínky platné a účinné ke dni, kdy Zákazník dokončil Objednávku.

 

1.7.          Podle příslušných právních předpisů může být pro některá sdělení Spotřebitelům vyžadována textová podoba. Přijetím Podmínek Spotřebitel souhlasí s tím, že sdělení, která musejí mít textovou podobu, mu mohou být zasílána elektronicky prostřednictvím SMS, emailem nebo poskytnuty na jiném trvalém nosiči dat, který umožňuje Spotřebiteli uchovat dané údaje tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje jejich nezměněnou reprodukci, stejně jako v listinné podobě.

 

2.     PRODUKTY

2.1.          Produkty (včetně jejich základní charakteristiky) jsou popsány na Stránkách. Společnost Electrolux může změnit složení, charakteristiku nebo sortiment Produktů zveřejněných na Stránkách včetně jejich prezentace či balení. Tyto změny se nevztahují na Objednávky, které již Zákazník dokončil, ledaže se jedná o změnu vyžadovanou právními předpisy.

 

2.2.          Obrázky Produktů na Stránkách jsou pouze ilustrativní. I přes veškerou snahu o přesné vyobrazení barev nelze zaručit, že vystavené barevné odstíny produktu věrně zobrazují skutečnou barvu Produktu. Z tohoto důvodu se tedy Produkt může od vyobrazení na obrázcích nepatrně odlišovat. Produkty se mohou také odlišovat zejména vzhledem k vývoji a výrobním inovacím v nepodstatných detailech neovlivňujících jejich funkčnost, které se týkají například drobných technických vylepšení, barvy či designu ovládacích prvků.

 

2.3.          U všech Produktů záleží na dostupnosti. Společnost Electrolux může zaručit pouze dostupnost skladových zásob. Pokud ještě před dokončením Objednávky dojde k vyčerpání skladových zásob daného Produktu, bude Zákazník o této skutečnosti informován a bude požádán o odstranění Produktu z nákupního košíku. 

 3.     OBJEDNÁVKA A JEJÍ PŘIJETÍ

3.1.          Seznam Produktů zveřejněný na Stránkách je pouze orientačním a nezávazným seznamem běžně dostupných Produktů a netvoří součást smlouvy. Po dokončení online nákupu na Stránkách Zákazník odešle objednávku (dále jen „Objednávka“). Před dokončením Objednávky Zákazník zkontroluje shrnutí Objednávky, způsob doručení a kontaktní údaje. Objednávka představuje závaznou nabídku Zákazníka na koupi Produktů uvedených v Objednávce s povinností Zákazníka zaplatit v případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Objednané zboží“). Po dokončení Objednávky Zákazník od společnosti Electrolux obdrží email s potvrzením o přijetí Objednávky (dále jen „Potvrzení o přijetí objednávky“). Toto automaticky zasílané Potvrzení o přijetí objednávky je pouze potvrzením o přijetí Objednávky a není přijetím Objednávky ani nepředstavuje závaznou kupní smlouvu mezi Zákazníkem a společností Electrolux.

 

3.2.          Závazná kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a společností Electrolux je uzavřena až poté, co společnost Electrolux přijme Nabídku učiněnou Zákazníkem a poté, co Zákazníkovi potvrdí její přijetí (dále jen „Přijetí Objednávky“). Přijetí Objednávky bude učiněno buď prostřednictvím emailu zaslaném Zákazníkovi (včetně potvrzení o koupi Objednaného zboží), potvrzením o odeslaní Objednaného zboží, případně vyřízením Objednávky, zejména pak stanovením termínu pro doručení Objednaného zboží nebo odesláním Objednaného zboží.

 

3.3.          Pokud během zpracovávání Objednávky společnost Electrolux zjistí, že Objednané zboží nebo jeho část není skladem nebo je Zákazníkovi z nějakého důvodu nelze doručit, bude společnost Electrolux bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne dokončení Objednávky, Zákazníka o této skutečnosti informovat a Objednávku stornuje, a to buď jako celek nebo pouze její část, pokud si Zákazník bude přát část Objednaného zboží obdržet. Společnost Electrolux vrátí Zákazníkovi veškeré plnění, které Zákazník v souvislosti s Objednávkou již poskytl, nebo v případě částečného potvrzení Objednávky, cenu Objednaného zboží, které nelze doručit.

 

3.4.          Společnost Electrolux zůstává vlastníkem Objednaného zboží a nebude povinna Objednané zboží doručit ani plnit jakékoli další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, dokud neobdrží konečné potvrzení o úplném zaplacení veškerých částek splatných Zákazníkem společnosti Electrolux na základě příslušné Smlouvy, pokud Zákazník zvolil platbu předem.

 

3.5.          Zákazník odpovídá za správnost emailové adresy, adresy pro doručení, čísla mobilního telefonu a dalších informací, které společnosti Electrolux poskytne. Pokud Zákazník zjistí, že je některá z informací poskytnutých společnosti Electrolux v rámci Objednávky nesprávná, bude povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat zákaznické centrum společnosti Electrolux a poskytnout správné informace. V případě, že nebude možné informace opravit, ať již z důvodu podezření podvodu či z jiného důvodu, vyhrazuje si společnost Electrolux právo Objednávku stornovat a vrátit Zákazníkovi veškeré plnění, které v souvislosti s Objednávkou již poskytl společnosti Electrolux.

 

4.     DORUČENÍ

4.1.          Objednané zboží bude v souladu s vybranou možností dopravy doručeno na dodací adresu na území České republiky, a to podle dostupnosti zboží a v předpokládaném termínu dodání uvedeném na Stránkách. Údaje o standardní dostupnosti zboží a termínech dodání jsou dostupné zde: shop.electrolux.cz/delivery.

 

4.2.          Termíny dodání uvedené na Stránkách a v Potvrzení o přijetí objednávky jsou nezávazné. V případě změny předpokládaného termínu dodání uvedeného v Potvrzení o přijetí objednávky v důsledku prodlení výrobce nebo z jiných nepředvídatelných příčin, sdělí společnost Electrolux Zákazníkovi nový termín dodání. Pokud společnost Electrolux nebude schopna dodat Objednané zboží do třiceti (30) dnů od dokončení Objednávky Zákazníkem, a pokud se společnost Electrolux se Zákazníkem výslovně nedohodne na pozdějším termínu dodání, budou mít Zákazník i společnost Electrolux právo odstoupit od Smlouvy ve vztahu k nedodanému Objednanému zboží, přičemž v takovém případě společnost Electrolux vrátí Zákazníkovi veškerá plnění, která Zákazník v souvislosti s tímto Objednaným zbožím již poskytl. Zákazník i společnost Electrolux budou mít právo od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zákazník sdělí společnosti Electrolux, že je pro něj dodání v určitý termín nezbytné, ale ze strany společnosti Electrolux nebude možné do daného termínu Objednané zboží dodat.

 

4.3.          Zákazník si v závislosti na typu a velikosti Objednaného zboží a adrese, na kterou si přeje Objednané zboží doručit, může zvolit z několika způsobů doručení. Informace o možných způsobech doručení, které společnost Electrolux nabízí, včetně s tím souvisejících požadavků a omezení, naleznete zde: shop.electrolux.cz/delivery.

 

4.4.          Objednané zboží se považuje za doručené a Zákazník za Objednané zboží přebírá odpovědnost okamžikem jeho fyzického doručení Zákazníkovi nebo jiné třetí osobě, kterou Zákazník převzetím Objednaného zboží pověří.

 

4.5.          V případě, že je zásilka či Objednané zboží zjevně poškozeno při jeho doručení, je Zákazník povinen jeho převzetí odmítnout a uvést, že tak činí z důvodu poškození zásilky či Objednaného zboží.

 

4.6.          Pokud v okamžiku doručení Zákazník Objednané zboží fyzicky nepřevezme, a to z důvodů nikoli na straně společnosti Electrolux či podle článku 4.5, nevrátí společnost Electrolux Zákazníkovi náklady na dodání. Bude-li si Zákazník chtít domluvit opětovné doručení Objednaného zboží, měl by kontaktovat zákaznické centrum společnosti Electrolux. Náklady na opětovné doručení objednané Zákazníkem platí Zákazník. Toto ustanovení nemá žádný vliv na zákonná práva Spotřebitele.

 

4.7.          Pokud si Zákazník opětovné doručení Objednaného zboží neobjedná nebo jej neobjedná do čtrnácti dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení, může společnost Electrolux odstoupit od Smlouvy, aniž by byla povinna platit či vracet jakékoli další náklady či kompenzaci (kromě vrácení ceny, kterou Zákazník společnosti Electrolux za Objednané zboží již zaplatil), a je oprávněna odečíst si případné náklady, které v souvislosti s vrácením Objednaného zboží vynaloží. Toto ustanovení nemá žádný vliv na zákonná práva Spotřebitele.

 

5.     Zpětný odběr ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

5.1.          Společnost Electrolux zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů určených k ekologické likvidaci v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpětném odběru a jeho podmínkách jsou uvedeny v Příloze č. 1 k těmto Podmínkám.

 

6.     CENY A NÁKLADY

6.1.          Veškeré ceny Produktů jsou uvedeny na Stránkách a jsou včetně veškerých příslušných daní a poplatků. Nebude-li na Stránkách nebo v průběhu nákupu uvedeno jinak, nezahrnují ceny Produktů přepravní náklady či náklady za způsob platby, které jsou na Stránkách uvedeny samostatně. Ceny se mohou kdykoli změnit, avšak takové změny nebudou mít žádný vliv na již dokončené Objednávky.

 

6.2.          Pokud některé informace o cenách uvedených na Stránkách nebudou správné a takové skutečnosti si Zákazník byl vědom nebo vzhledem ke zjevné povaze nepřesných informací měl být vědom, vyhrazuje si společnost Electrolux právo Objednávku stornovat, ledaže se společnost Electrolux a Zákazník dohodnou jinak, a to, aniž by společnost Electrolux byla povinna zaplatit Zákazníkovi jakékoli náklady či kompenzaci (kromě vrácení ceny, kterou Zákazník společnosti Electrolux za Objednané zboží již zaplatil).

 

6.3.          Ceny za dodání jsou stanoveny s tím, že tyto služby je možné provést za standardních podmínek. Je-li přístup k místu dodání obtížný z důvodů, jako jsou například (nikoli však výlučně) brány, úzké uličky, dopravní omezení pro nákladní vozidla, neprostorné výtahy, absence výtahů nebo zvedacích zařízení v případě doručení do vyšších poschodí, mohou být za doručení požadovány dodatečné náklady podle toho, jak se Zákazník a společnost Electrolux, resp. jí určená třetí osoba odpovědná za poskytnutí služby, předem dohodnou. Nedojde-li k dohodě, zůstane Objednané zboží v držbě společnosti Electrolux nebo určeného přepravce. V takovém případě si společnost Electrolux vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, aniž by byla povinna zaplatit jakékoli další náklady či kompenzaci (kromě vrácení ceny, kterou Zákazník společnosti Electrolux za Objednané zboží již zaplatil), a je oprávněna odečíst si případné náklady, které v souvislosti s vrácením Objednaného zboží vynaloží. Společnost Electrolux nebude dále vracet žádné náklady související s doručením Objednaného zboží. Toto ustanovení nemá žádný vliv na zákonná práva Spotřebitele.

 

7.     PLATBA

7.1.          Platba je možná pouze způsoby uvedenými na Stránkách a zahrnuje platbu prostřednictvím nejběžnějších typů platebních karet, prostřednictvím systému PayPal, a na dobírku.

 

7.2.          Povinnost zaplatit cenu prostřednictvím platební karty je závazná. Sdělením informací o své platební kartě Zákazník opravňuje společnost Electrolux k tomu, aby z platební karty strhla částku ve výši celkové ceny Objednávky.

 

7.3.          Za tímto účelem Zákazník potvrzuje, že je držitelem platební karty, ze které bude příslušná částka odečtena, a že jméno uvedené na platební kartě je skutečně jméno Zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti Electrolux takové informace o platební kartě, které jsou nezbytné k tomu, aby byla transakce úspěšně provedena.

 

7.4.          Je-li platba prováděna platební kartou, bude v okamžiku dokončení Objednávky příslušná částka zablokována (bude-li transakce autorizována). Na emailovou adresu Zákazníka bude zasláno Potvrzení o přijetí objednávky. Částka bude z platební karty odečtena až v okamžiku, kdy bude Objednané zboží připravené k doručení Zákazníkovi.

 

7.5.          Na platby prostřednictvím systému PayPal se vztahují samostatné podmínky platné mezi Zákazníkem a společností PayPal, které budou obsahovat informace například o tom, jakým způsobem jsou peněžní prostředky během procesu platby rezervovány a převáděny. Pro vyloučení pochybností jsou tyto podmínky platné a účinné mezi Zákazníkem a společností PayPal, přičemž společnost Electrolux není stranou takové dohody.

 

7.6.          Společnost Electrolux se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistila důvěrnost a zabezpečení údajů přenášených prostřednictvím Stránek.

8.     PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.          Podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku má Spotřebitel lhůtu čtrnácti (14) dnů ode dne doručení Objednaného zboží na to, aby uplatnil své právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu. Je-li Objednané zboží dodáno v několika dílčích dodávkách, které tvoří jednu Objednávku, začíná lhůta čtrnácti (14) dnů běžet ode dne doručení poslední dodávky Objednaného zboží.

 

8.2.          Pokud Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy, vrátí mu společnost Electrolux veškerá plnění obdržená od Spotřebitele v souvislosti s Objednaným zbožím, a to včetně kupní ceny a původních nákladů na dopravu. Pokud si však Spotřebitel jako způsob dopravy vybral jiný než nejlevnější způsob dodání, který společnost Electrolux nabízí, vrátí mu společnost Electrolux pouze náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy. V případě, že si Zákazník objednal více než jeden Produkt, přičemž vrací pouze část Objednaného zboží, pak společnost Electrolux nebude vracet náklady za dopravu, pokud by byla jejich výše stejná, i kdyby si Zákazník objednal pouze ten Produkt, který nevrací. Společnost Electrolux může navíc odmítnout vrátit část původní platby, která odpovídá snížení hodnoty způsobené nakládáním s Objednaným zbožím ze strany Spotřebitele jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Objednaného zboží. Omezení práva spotřebitele od Smlouvy odstoupit jsou uvedena v čl. 8.6 níže.

8.3.          Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči společnosti Electrolux. Zejména, nikoli však výlučně, může Spotřebitel oznámení o odstoupení od Smlouvy poslat poštou na adresu: ELECTROLUX, s.r.o., Kontaktní centrum_eshop, Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, nebo emailem na adresu: cz.webshop@electrolux.com. Spotřebitel může dále kontaktovat kontaktní centrum společnosti Electrolux na telefonním čísle: 261 302 612. Spotřebitel může oznámení učinit také vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je k těmto Podmínkám připojen jako Příloha č. 2.

 

8.4.          V případě odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen vrátit Objednané zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy. Náklady spojené s vrácením Objednaného zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel je povinen kontaktovat společnost Electrolux, aby získal číslo pro vrácení zboží a dohodl se na způsobu doručení. Spotřebitel je povinen vrátit Produkt s přiděleným číslem pro vrácení zboží přímo do skladu společnosti Electrolux na následující adresu: ELECTROLUX, s.r.o., Kontaktní centrum_eshop, Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4.

 

8.5.          Společnost Electrolux vrátí Spotřebiteli peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. Společnost Electrolux je však oprávněna pozdržet vrácení platby až do doby, než obdrží Objednané zboží, nebo než Spotřebitel prokáže že Objednané zboží odeslal, nebo než si společnost Electrolux Objednané zboží vyzvedne (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve). Pro vrácení peněz společnost Electrolux využije stejnou platební metodu, kterou Spotřebitel využil k úhradě Objednaného zboží, ledaže se společnost Electrolux dohodne se Spotřebitelem jinak. 

8.6.          Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jejíž předmětem je:

 

 

1.     dodání Produktů v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

2.     dodání Produktů, které byly vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíseny s jiným zbožím;

3.     dodání Produktů, které byly vyrobeny podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeny jeho osobním potřebám;

4.     dodání Produktů, které podléhají rychlé zkáze nebo Produktů s krátkou dobou spotřeby;

5.     neodkladná oprava nebo údržba, která je provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; a

6.     provedení instalace nebo poskytnutí jiné služby, které byly v plném rozsahu poskytnuty, pokud byly poskytnuty s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

9.     JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA A REKLAMACE 

9.1.          Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí Objednané zboží prohlédnout a zkontrolovat a ověřit, zda odpovídá Smlouvě. Jakákoli reklamace ohledně zjevných vad musí být společnosti Electrolux oznámena ze strany Zákazníka, který není Spotřebitelem, bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada zjištěna. Každá taková reklamace musí obsahovat přiměřeně podrobné informace o Objednaném zboží a vadách. Zákonná práva Zákazníka tím nejsou dotčena.

 9.2.          Všechny Produkty podléhají zákonné odpovědnosti za vady podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Společnost Electrolux Spotřebiteli odpovídá za bezvadný stav Produktu v okamžiku jeho převzetí Spotřebitelem, a to zejména, že Produkt:

1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

2.   je vhodný k účelu, pro který jej Spotřebitel požaduje a s nímž společnost Electrolux souhlasila,

3.   je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Společnost Electrolux zároveň Spotřebiteli odpovídá, že vedle ujednaných vlastností Produkt:

1. je vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností Electrolux nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

3. je dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, a

4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které společnost Electrolux  Spotřebiteli poskytla před uzavřením Smlouvy.

 

9.3.          Společnost Electrolux odpovídá Spotřebiteli za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, pokud byla podle Smlouvy provedena společností Electrolux nebo na její odpovědnost. Společnost Electrolux odpovídá Spotřebiteli za vadu také v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost Electrolux.

 

9.4.          Pokud Produkt nebude mít vlastnosti uvedené v článku ‎9.2 anebo dojde k vadě podle článku 9.3, za kterou společnost Electrolux odpovídá, může Spotřebitel požadovat odstranění vady, a to podle své volby buď dodáním nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Společnost Electrolux může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

9.5.          Společnost Electrolux odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Spotřebitel Produkt koupil. K odstranění vady převezme společnost Electrolux Produkt na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Produktu předtím, než se vada projevila, společnost Electrolux provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

9.6.          Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo od Smlouvy odstoupit v případě, že:

1.   společnost Electrolux vadu odmítne odstranit anebo ji neodstraní podle článku 9.5,

2.   vada se projeví opakovaně,

3.   vada je podstatným porušením Smlouvy, nebo

4.   je z prohlášení společnosti Electrolux nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

Pokud je ovšem vada nevýznamná, nemůže Spotřebitel od Smlouvy odstoupit.

 

9.7.          Projeví-li se vada Produktu v průběhu jednoho roku od jeho převzetí Spotřebitelem, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Produktu nebo vady vylučuje.

 

9.8.          Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Produktu projeví v době dvou let od převzetí Produktu. Pokud Spotřebitel vytkne vadu Produktu oprávněně, neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadný Produkt užívat, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

9.9.          Se stížností nebo reklamací vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady nebo jakékoli jiné obchodní záruky, kterou lze uplatnit, může Zákazník kontaktovat společnost Electrolux, a to buď poštou na adresu: ELECTROLUX, s.r.o., Kontaktní centrum_eshop, Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, nebo emailem na adresu: cz.webshop@electrolux.com nebo telefonickým kontaktováním kontaktního centra společnosti Electrolux na telefonním čísle: 261 302 612. Společnost Electrolux bez zbytečného odkladu potvrdí přijatou reklamaci nebo stížnost a bude se ji poté snažit vyřešit v přiměřené době, nejpozději však do 30 dnů, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo každou stížnost zkontrolovat a ověřit. Společnost Electrolux Zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace nebo stížnosti. Pokud má společnost Electrolux vracet peníze, pak toto vrácení zpracuje co nejdříve, avšak v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Zákazník obdržel potvrzení o svém nároku na vrácení peněz. Není-li sjednáno jinak, bude vrácení peněz obvykle provedeno pomocí stejného způsobu platby, jaký Zákazník použil při nákupu Objednaného zboží.

 

 

 

9.10.       Pokud společnost Electrolux nevyřídí reklamaci ve lhůtě podle článku 9.9 může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu

9.11.       Pokud Zákazník oprávněně uplatní právo z vadného plnění, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

 

9.12.       Zákonná odpovědnost za vady se dále neuplatní v následujících případech:

1.     Zákazník vadu sám způsobil;

2.     na poškození Objednaného zboží a veškerého příslušenství a spotřebního materiálu v důsledku běžného opotřebení, ledaže by to bylo způsobeno nedostatečnou jakostí Produktu.

3.     zneužití nebo nevhodné použití Objednaného zboží v rozporu s návodem k obsluze a/nebo pokyny na obalu Objednaného zboží;

4.     nesprávná údržba Objednaného zboží;

5.     úpravy nebo modifikace Objednaného zboží, které mohou mít za následek poškození Objednaného zboží nebo mohou způsobit, že Objednané zboží přestane fungovat tak, jak bylo zamýšleno;

6.     nesprávná instalace nebo skladování Objednaného zboží; nebo

7.     nesprávné opravy, úpravy nebo servis Objednaného zboží prováděné neoprávněným servisním personálem.

 

10.  ZÁRUKA

10.1.       Nad rámec zákonných práv uvedených v článku 9 může mít Spotřebitel v souladu s informacemi uvedenými na Stránkách právo na záruku, a to za podmínek stanovených v samostatných podmínkách nebo podle sdělení na Stránkách.

 

11.  INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

11.1.       Objednané zboží musí být vždy nainstalováno a používáno v souladu s pokyny a varováním uvedenými v návodu k obsluze ke spotřebiči, do něhož má být Objednané zboží nainstalováno či ke spotřebiči, se kterým má být Objednané zboží používáno. Vždy je nutné pečlivě prostudovat návod k obsluze a/nebo pokyny na obalu Objednaného zboží či spotřebiče, do něhož má být Objednané zboží nainstalováno či ke spotřebiči, se kterým má být Objednané zboží používáno.

 

11.2.       Produkty, které jsou náhradními díly, nabízené na Stránkách jsou určeny pouze pro instalaci do konkrétních označených spotřebičů distribuovaných společností Electrolux na trhu v České republice a pro použití s nimi, není-li u konkrétního Produktu uvedeno jinak.

 

11.3.       Odpovědnost za správnou instalaci podle pokynů nebo návodu k obsluze Objednaného zboží nese Zákazník, ledaže instalace byla podle Smlouvy provedena společností Electrolux nebo na její odpovědnost.

 

11.4.       Instalace některých Produktů vyžaduje zásah oprávněného a kvalifikovaného pracovníka, aby se předešlo riziku způsobení škody na prostorách a/nebo Objednaném zboží a/nebo aby se zabránilo újmě na zdraví, se zvláštním odkazem na instalaci, používání a údržbu komponentů, u kterých se využívá plyn, elektrické zařízení, hydraulické části a související komponenty. U takovýchto Produktů by Zákazník, který není zároveň oprávněným a kvalifikovaným pracovníkem, neměl sám instalaci provádět.

 

11.5.       V rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů společnost Electrolux nepřebírá žádnou odpovědnost za nároky, které lze přičítat použití Produktu pro jiný než zamýšlený účel, nesprávné manipulaci s Produktem nebo nesprávné instalaci z jiného důvodu než nedostatku návodu k obsluze (pokud instalaci neprováděla společnost Electrolux nebo jí určená třetí osoba).

 

11.6.       Informace k údržbě Produktů by si měl Zákazník vyhledat v návodu k obsluze příslušného spotřebiče nebo kontaktovat zákaznické centrum společnosti Electrolux.

 

12.  VYŠŠÍ MOC

12.1.       Společnost Electrolux bude zproštěna a nebude povinna dodržet, ať již zcela nebo zčásti, jakoukoli povinnost ve vztahu k Zákazníkovi v případě nepředvídatelné události, která je mimo kontrolu společnosti Electrolux (vyšší moc), která zahrnuje (nikoli však výlučně) požár, výbuch, karanténu, tajfun, povodeň, epidemii, válku, nepokoje, přerušení práce, protestní akci, jakoukoli formu vládního zásahu, poruchu závodu nebo strojů (včetně dopravy) nebo jakékoli jiné okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti Electrolux.

 

12.2.       Během události vyšší moci jsou povinnosti společnosti Electrolux pozastaveny, a to po dobu odpovídající době trvání události vyšší moci. V případě, že událost vyšší moci přetrvává po dobu delší než dva (2) měsíce, kterákoli ze stran může vypovědět Smlouvu dotčenou událostí vyšší moci s okamžitým účinkem písemným oznámením druhé straně, aniž by byla splatná jakákoli kompenzace (kromě vrácení všech plnění, které Zákazník společnosti Electrolux za Objednané zboží již poskytl).

 

13.  ODPOVĚDNOST

13.1.       Žádné z ustanovení v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí, podvodným zkreslením údajů ani jakoukoli jinou odpovědnost, kterou podle platných právních předpisů nelze jinak omezit či vyloučit.

 

13.2.       Aniž by tím bylo jakkoli dotčeno ustanovení článku 9.2 a 9.3 a zákonná omezení vůči Spotřebitelům, je odpovědnost společnosti Electrolux omezena na přímé škody způsobené jejím podvodem, podvodným jednáním nebo úmyslným neplněním. Celková odpovědnost společnosti Electrolux podle jakékoli dohody vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi v žádném případě nepřesáhne výši celkové částky zaplacené Zákazníkem společnosti Electrolux během doby trvání takové dohody. Odpovědnost společnosti Electrolux za jakoukoli jednotlivou událost nepřekročí výši částky zaplacené Zákazníkem společnosti Electrolux na základě Potvrzení o přijetí objednávky a faktury, ke které se tato odpovědnost vztahuje.

 

13.3.       Pokud Zákazník použije Objednané zboží pro jakékoli obchodní účely nebo pro účely dalšího prodeje, nebude mít společnost Electrolux vůči Zákazníkovi žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé či následné škody (včetně, nikoli však výlučně, ztráty zisku, ztráty podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti).

 

14.  ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

14.1.       Veškerá ujednání vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky.

 

14.2.       Pro veškeré spory vzniklé z ujednání vyplývajících z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou mít výhradní příslušnost místně a věcně příslušné soudy České republiky.

 

15.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.       Smlouvy se uzavírají prostřednictvím Stránek za využití prostředků elektronické komunikace. Zákazník nese své vlastní náklady spojené s komunikací na dálku.

 

15.2.       Smlouvy se uzavírají v českém jazyce a společnost Electrolux je uchovává po dobu vyžadovanou právními předpisy. Zákazník může ke Smlouvě získat přístup na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu cz.webshop@electrolux.com.

 

15.3.       Zákazník může opravit chyby vzniklé během zadávání dat před dokončením Objednávky v průběhu jednotlivých technických kroků vedoucích k uzavření Smlouvy tak, jak je popsáno v článku 3 a uvedeno na Stránkách.

 

15.4.       Dobré zkušenosti s nakupováním a spokojenost Zákazníků je pro společnost Electrolux prvořadou prioritou. S případnými stížnostmi se Zákazník může obrátit přímo na společnost Electrolux, a to emailem na adresu cz.webshop@electrolux.com.

 

15.5.       Společnost Electrolux podléhá dohledu ze strany následujících orgánů: (a) v oblasti živnostenského podnikání ze strany příslušného živnostenského úřadu, (b) v oblasti ochrany spotřebitele ze strany České obchodní inspekce, a (c) v oblasti ochrany osobních údajů ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn podat stížnost u těchto z příslušných orgánů dohledu.

 

15.6.       Je-li Zákazník Spotřebitelem, může rovněž využít systém mimosoudního řešení sporů před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na internetových stránkách: www.coi.cz/informace-o-adr/. Dále může Spotřebitel využít online systém řešení sporů před Evropskou komisí, který je k dispozici na internetových stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

 

15.7.       Tyto Podmínky jsou v účinnosti ode dne 23.1.2023.

 

 

 

16.  INFORMACE O SPOLEČNOSTI A KONTAKTNÍ ÚDAJE

ELECTROLUX, s.r.o., Kontaktní centrum 

IČO: 18631975

 

DIČ: CZ18631975

Budějovická 773/8, 140 21 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2461 vedenou u Městského soudu v Praze 

Tel: 261 302 612

Email: cz.webshop@electrolux.com

 


PŘÍLOHA Č. 1 – ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Zákazník má nezastupitelnou roli při ekologické likvidaci starých elektrozařízení, baterií a akumulátorů, neboť právě Zákazník rozhoduje, jak se starým výrobkem naloží. Stará elektrozařízení, baterie a akumulátory nepatří do netříděného komunálního odpadu, ale je třeba je odevzdat na místech zpětného odběru. Stará elektrozařízení, baterie a akumulátory budou dále využity k výrobě nových výrobků. Nebezpečné a škodlivé látky ze starých elektrozařízení, baterií a akumulátorů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

A.          Zpětný odběr elektrozařízení

 

Při doručení zboží až do domu společnost Electrolux nebo jí určená třetí osoba poskytuje bezplatný odvoz starého elektrozařízení podobného typu a použití (ve stejném počtu kusů), jako je zboží objednané Zákazníkem, k ekologické likvidaci, pokud si Zákazník bezplatný odvoz vyžádal emailem na

adrese: cz.webshop@electrolux.com anebo prostřednictvím kontaktního centra společnosti Electrolux na telefonním čísle: 261 302 612.

 

Aby společnost Electrolux nebo jí určená třetí osoba mohla elektrozařízení odvézt, musí být staré elektrozařízení odmontováno a odpojeno a případně i odmraženo a nesmí v něm být voda. Elektrozařízení musí být rovněž odpojeno od přívodu elektřiny, vody a odpadu.

 

Odvoz starého elektrozařízení k ekologické likvidaci je možné objednat pouze společně s dodáním až do domu a není možné tuto službu objednat samostatně. Pokud z důvodů na straně Zákazníka není možné staré elektrozařízení odvézt, např. pokud Zákazník nesplní některý z požadavků uvedených v předchozím odstavci, nebo pokud staré elektrozařízení není podobného typu a použití (či ve stejném počtu kusů), vyhrazuje si společnost Electrolux právo odmítnout staré elektrozařízení odvézt nebo případně po dohodě se Zákazníkem požadovat zaplacení dodatečných nákladů, které jí v souvislosti s odvozem starého elektrozařízení vzniknou, je-li to v souladu s právními předpisy. Společnost Electrolux nebude v souvislosti s neodvezením starého elektrozařízení vracet žádné plnění, pokud staré elektrozařízení nemohlo být odvezeno z důvodu zavinění nebo nedbalosti na straně Zákazníka. Toto ustanovení nemá žádný vliv na zákonná práva Spotřebitele.

 

Zákazník může mimo rámec bezplatného odvozu elektrozařízení bezplatně odevzdat elektrozařízení na sběrných místech ELECTROWIN. Přehled odběrných míst je k dispozici zde: https://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html.

 

Společnost Electrolux zajišťuje splnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a jejich následné ekologické likvidace prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 10027 vedenou u Městského soud v Praze.

 

B.          Zpětný odběr baterií a akumulátorů

 

Zákazník může bezplatně odevzdat staré baterie a akumulátory na sběrných místech ECOBAT. Přehled odběrných míst je k dispozici zde: https://mapa.ecobat.cz/.

 

Společnost Electrolux zajišťuje splnění povinností zpětného odběru baterií a akumulátorů a jejich následné ekologické likvidace prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26725967 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 89816 vedenou u Městského soud v Praze.

 

C.          Grafické symboly

 

Na každém elektrozařízení, baterii nebo akumulátoru (případně na jejich obalu, v návodu k použití či záručním listu) by se měl nacházet symbol přeškrtnuté popelnice, který znamená, že elektrozařízení, baterie a akumulátory nepatří do netříděného komunálního odpadu, ale že musí být odevzdány na místě zpětného odběru.

Pokud je u symbolu přeškrtnuté popelnice symbol rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), znamená to, že daná baterie nebo akumulátor obsahuje tyto zvlášť nebezpečné prvky.

 

PŘÍLOHA Č. 2 – VZOROVÝ FORMULÁŘ: PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a zašlete nazpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(nebo email, telefonní číslo):

 

Příjemce:

ELECTROLUX, s.r.o.

Kontaktní centrum_eshop, Budějovická 778/3,

140 21 Praha 4,

Tel: 261 302 612

email: cz.webshop@electrolux.com

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Já/My …………………………………………………. jsem si objednal / jsme si objednali následující zboží ……………………………………………… / dodávku následující služby ……………………, číslo objednávky ……………………………., za celkovou cenu ve výši ………………. Kč, a to prostřednictvím vašich internetových stránek shop.electrolux.cz.

 

Objednané zboží jsem obdržel / jsme obdrželi dne ……………

 

Podle ustanovení § 1829 odst. 1 a 2 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto já / my …………………………………………….uplatňuji / uplatňujeme zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Já / My ………………………………………………… bych / bychom vás tímto chtěl / chtěli požádat o sdělení čísla pro vrácení zboží včetně dalších podrobností ohledně způsobu doručení zboží na výše uvedenou kontaktní adresu.

Kupní cenu ve výši ………………………………… Kč uhraďte prosím stejnou platební metodou, jakou byla provedena platba zboží nebo služby, a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží / nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

 

 

V ………………….dne ……………………….

 

 

 

                                                                                                   ………………………………………

                                                                                                                             Podpis

 

Chat